Modificació exedència incompatibilitats

lleis

La Llei 2/2021 de 29 de desembre de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, aprovada en el Parlament de Catalunya, modifica el Decret legislatiu 1/97, de refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Es modifica l’article 86, apartat 2, lletra c sobre l’excedència per incompatibilitats afegint un paràgraf nou que diu literalment:

El nomenament com a personal interí o la contractació com a personal laboral temporal no habilita per a passar a aquesta situació administrativa.

Aquesta mesura només és d’afectació al personal funcionari de les administracions públiques catalanes. Aquest canvi normatiu no ha estat ni negociat, ni informat a les organitzacions sindicals abans de la seva aprovació.

Com bé sabeu, treballem intensament en els processos d’estabilització del personal interí, un objectiu de la nostra organització de fa molts anys. Però creiem que això és compatible, i fins i tot complementari, amb la promoció i el desenvolupament de la carrera professional dels funcionaris del nostre país. És per això que estem absolutament en contra de què la millor mesura per facilitar la promoció professional sigui eliminada.

Us informem que ja hem començat a prendre mesures per tal que es derogui aquesta modificació tan aviat com sigui possible:

1 – Hem fet arribar als responsables de Funció Pública de la Generalitat, que farem tot el possible per recuperar aquest dret.

2 – Hem començat els contactes amb diferents grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya per aconseguir que aquesta modificació quedi sense efecte com més aviat millor.

3 – Així com, farem front a aquesta limitació de dret mitjançant els nostres serveis jurídics.

Perquè això sigui possible us oferim a les persones, que es puguin sentir afectades per aquesta modificació, es posin en contacte amb els representants de la UGT en els diferents centres de treball de les administracions públiques catalanes, per tal d’articular una resposta contundent mitjançant la interposició de demandes per la via del contenciós administratiu.

Los comentarios están cerrados.