17 de maig, Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia

STOP LGTBI-FÒBIA!! 

Avui 17 de maig, Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia, jornada contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia amb motiu de commemoració de la desclassificació de l’homosexualitat com a malaltia mental per part de l’Organització Mundial de la Salut el 17 de maig de 1990.

30 anys de lluita contra estigmes i perjudicis que comporten discriminacions contra les persones LGTBI, la UGT de Catalunya, juntament amb el grup LGTBI-UGT de Catalunya, volem mostrar el compromís inequívoc de la nostra organització en l’erradicació de les desigualtats en el marc de les relacions laborals i, per extensió, en la resta de la societat.

Ja portem més d’any que estem immersos en la situació de l’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària per la pandèmia del coronavirus (COVID-19), i en la commemoració del 17 de maig volem posar de manifest que les persones LGTBI no es poden veure perjudicades ni en els seus drets personals ni socials, com tampoc pot agreujar-se l’estigma que pateix en moltes ocasions el col·lectiu a conseqüència d’aquesta nova situació que estem vivint.

Aquests dies sembla que recuperem discursos sobre la pandèmia que ens fan recordar els que es van viure dècades passades amb l’altra pandèmia (VIH). No es pot caure, de nou, en estigmes. Ni a la feina ni enlloc més discriminacions.

La Secretaria d’Igualtat de la UGT de Catalunya ha elaborat aquest any 2021 un segon informe amb els resultats de l’enquesta “ACTUA II: Diversitat LGTBI al centre de treball”. L’objectiu d’aquesta segona enquesta és apropar-nos una  mica més al terreny dels centres de treball, ja que ha estat dirigida a totes les persones treballadores, independentment de la seva orientació sexual o identitat de gènere. Hem volgut saber directament com es troben les persones del grup LGTBIQ en els centres treball, quines son les  barreres, els inconvenients i les  problemàtiques concretes que pateixen i, a la vegada també, hem volgut saber com les persones CIS (persones on la identitat de gènere coincideix amb el sexe assignat al néixer) ho perceben. Per altra banda, hem volgut també analitzar les seves percepcions i hem inclòs un apartat obert per tal de que siguin les mateixes persones del grup que ens expliquin els seus suggeriments, comentaris o observacions. I sincerament, és necessari poder escoltar les seves demandes de forma directa i lliure. El proper 17 de maig farem públic els resultats de l’enquesta.

D’aquest informe volem destacar les següents dades: el 28,7% de les persones LGTBI enquestades amaga la seva orientació sexual a la feina; i les actituds o accions discriminatòries a la feina segueixen sent majoritàriament les bromes amb un 89,1%, on el 83,3% dels casos van ser comeses per companys/es de feina; un 24,2% provenien de persones que ocupaven posicions jeràrquiques superiors, un 3,3% de personal a càrrec i un 23,4% de personal extern a l’empresa com ara el personal proveïdor, la clientela, etc. Això vol dir que encara no hi ha igualtat real, queda molt per fer tant a la feina com a la societat en general. Tot i tenir coneixement d’aquestes actituds, no s’interposen demandes, no es fan visibles i tot plegat queda silenciat per por a represàlies.

Malgrat que la legislació no deixa marge a l’execució de mesures discriminatòries, és recomanable introduir en una eventual negociació de conveni clàusules contra la discriminació que continguin una menció expressa del col·lectiu de treballadors i treballadores LGTBI.

A més, la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya estableix l’obligatorietat de les empreses d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. Aquestes mesures han de ser objecte de negociació i, si s’escau, s’han d’acordar amb els i les representants legals dels treballadors i treballadores. També l’AIC 2018-2020 recull l’obligatorietat d’avançar en el terreny de les polítiques contra la LGTBI-fòbia a la feina.

A nivell català, el nou govern tindrà com a missió la implementació Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació, que ajudarà, sens dubte a donar millor cobertura legal al seguiment de tot tipus d’accions discriminatòries i també a les accions de prevenció.

Aquest any tenim com a novetat l’aparició del document presentat per la Comissió Europea, el passat mes de novembre, “Estratègia per a la Igualtat de les persones LGBTIQ 2020/2025”, en que hi ha mesures d’empara per la lliure circulació dels treballadors LGBTIQ que doni seguretat jurídica tant a ells com a les seves famílies, en un moment de regressió de drets de forma clara en certs Estats que formen part de la Unió Europea.

A nivell de l’Estat espanyol, un any més, reclamem les dues Lleis compromeses pel govern que servirien per emparar les situacions d’homofòbia i en especial la destinada a regular la matèria dels drets de les persones Trans. No podem esperar més!!

És per tot això que des de la UGT de Catalunya volem visibilitzar aquest dia amb un manifest reivindicatiu i fer extensiu el missatge de la lluita per garantir els drets, la igualtat i la no-discriminació de totes les persones sense tenir en compte la seva orientació sexual i/o identitat de gènere.

#STOPLGTBIFÒBIA

#NOHATE

Los comentarios están cerrados.