Accidents “in intínere” / en missió. Criteris d’actuació

Durant el passat any 2014 van ocórrer a l’Estat Espanyol, segons dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, més de 480.000 accidents de treball amb baixa; d’aquests, 454 van ser, mortals, més de 3.000 van ser greus, i més de 413.000 lleus. Dels 480.000 totals, més de 36.000 es van produir en desplaçament en la seva jornada laboral o en missió. Per la seva banda, més de 65.000 van ser “in itínere”, és a dir, en anar o tornar de la feina.

Aquestes dades corresponen als accidents notificats, és a dir que el treballador ha notificat a l’empresa l’accident i aquesta al seu mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, que el fet succeït s’emmarcava en algun dels supòsits aquí detallats. No obstant això, si comparem les dades aportades pel MInisteri de l’Interior sobre els accidents exclusivament de trànsit durant l’any 2014 en horari laboral (entre les 7 de la manyana y les 8 de la tarda) comprovem que aquest Ministeri ens diu que durant l’any 2014 hi va haver 800 persones que van morir en accident de trànsit que van ocórrer en horari laboral, que altres 5.393 van resultar ferides greus i que 66.770 van causar ferides lleus. Això ens fa pensar que pot haver molts accidents in itinere o en missió que no han estat declarats com a tals possiblement per desconeixement del treballador / ai que han passat ha engrossir les paupèrrimes arques de la sanitat pública, quan la seva gestió econòmica i sanitària han d’assumir les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (antigues mútues d’accidents de treball). És per això que volem fer un recordatori d’actuació en cada un dels casos perquè aflori aquesta infradeclaració i es puguin realitzar amb més precisió els plans de seguretat viària adequats per minimitzar els efectes d’aquests accidents.

Definició de la normativa sobre:

Accidents “in itinere”

És aquell que pateix el traballador/a en anar a la feina o en tornar d’aquest. No hi ha una limitació horària (art. 115.2d LGSS).

Hi ha 3 elements que es requereixen en un accident “in itínere”:

1. Que passi en el camí d’anada o tornada.
2. Que no es produeixin interrupcions entre el treball i l’accident.
3. Que s’empri l’itinerari habitual.

Exemples: Quan ens desplacem al lloc de treball o d’aquest a nostre domicili habitual o temporal.

Aquests desplaçaments poden efectuar-se amb: el nostre propi mitjà de locomoció (caminant, vehicle propi, motocicleta, bicicleta) transport públic (metro, autobús, ferrocarril, vaixell, avió).

També seran considerats com a accident de treball “in itínere”, els accidents de càrrecs electius de caràcter sindical o de govern de les entitats gestores de la Seguretat Social, quan els accidents ocorrin en anar o tornar del lloc en què s’exerceixen les funcions que els són pròpies (art. 115.2b.LGSS).

Tràmits indispensables

Dependrà de la gravetat de l’accident, però si estem conscients,

1. Comunicar a l’empresa perquè aquesta ho notifiqui a la mútua d’accidents de treball.
2. Si pels nostres mitjans podem acudir al centre assistencial de la mútua d’accidents de treball que tenim assignat, al donar les nostres dades farem constar que hem avisat a l’empresa i que l’accident és “in itinere”.
3. Quan la gravetat de l’accident ho exigeixi, al servei mèdic d’emergències ens derivarà a un centre hospitalari públic, haurem de fer constar que el accidents s’ha produció anant o tornant de la feina, per tant “in itínere”.
4. No ens ha de preocupar si per la gravetat de l’accident ens traslladen a un centre hospitalari públic, ja que si hem avisat l’empresa de l’accident, i al centre hospitalari on ens atenen de la naturalesa de l’accident, la mútua d’accidents de treball mai es posarà en contacte amb el hosptial per fer-se càrrec de les despeses i traslladar-nos a un centre hospitalari de la mútua quan mèdicament sigui possible per continuar amb la recuperació.
5. Els tràmits que hàgim de seguir si tenim la cobertura d’una pòlissa d’assegurances d’accidents o cobertura mèdica particular, han de ser paral·lels a l’accident de treball no obstant això l’atenció mèdica sempre haurà de dur-la a terme la mútua d’accidents de treball.
6. Segons les circumstàncies exposades en els apartats anteriors, mai haurem d’acudir a un centre d’atenció primària del servei públic de salut perquè ens expedeixin la baixa per accident ja que ha de ser la mútua d’accidents de treball qui donarà la prestació econòmica i mèdica que precisem.
7. Finalment, hem de recordar als treballadors i les treballadores que si l’accident in itinere ocorregués en un trajecte que no és l’habitual o ens desviem del nostre trajecte, aquestes circumstàncies poden invalidar l’accident com “in itínere”.

Encara reunint els requisits abans exposats, és possible que la mútua no reconegui l’accident com in itinere: en aquests supòsits, precisarem ajuda jurídica.

Accidents en missió


Accidents produïts en ocasió de les tasques desenvolupades encara que siguin diferents a les habituals: S’entendrà com a accident de treball, aquell que hagi passat durant la realització de les tasques encomanades per l’empresari, o realitzades de forma espontània pel treballador/a en interès del bon funcionament de l’empresa, (encara que aquestes siguin diferents de les de la seva categoria professional) o traslladant-se a una altra destinació, bé sigui caminant o per mitjà de qualsevol tipus de transport, terrestre, aeri o marítim (art.115.2c.LGSS).

Alguns supòsits d’accidents en missió:

Empresa manufacturera que té centres de treball en diferents comunitats autònomes i anualment fa desplaçar alguns treballadors en ferrocarril a la seva seu central per a realitzar cursos de reciclatge.

Empresa de serveis que ordena als seus treballadors a realitzar tasques de neteja a diferents immobles de l’Administració Central.

Multinacional que té la seu fora de l’Estat Espanyol i desplaça la seva seu central cada tres mesos a treballadors de diferents categories per planficar les actuacions de la següent campanya.

Si en aquests supòsits es produís un accident i est estigui enquadrat en l’article 115.2c de la Llei General de la Seguretat Social, serà considerat com a accident de treball en missió des del mateix moment en què comenci el desplaçament.

Tràmits indispensables

Com en els accidents in intínere, la nostra forma d’actuar dependrà de la gravetat de l’accident, però si estem conscients:

1. Hem de comunicar-ho a l’empresa perquè aquesta ho notifiqui a la mútua d’accidents de treball.
2. Si pels nostres mitjans podem acudir al centre assistencial de la mútua d’accidents de treball que tenim assignat, al donar les nostres dades farem constar que hem avisat a l’empresa i que l’accident és “in itínere”.
3. Quan la gravetat de l’accident ho exigeixi, al servei mèdic d’emergències ens derivarà a un centre hospitalari públic, haurem de fer constar que el accidents s’ha produció anant o tornant de la feina, per tant “in itínere”.
4. No ens ha de preocupar si per la gravetat de l’accident ens traslladen a un centre hospitalari públic, ja que si hem avisat l’empresa de l’accident, i al centre hospitalari on ens atenen de la naturalesa de l’accident, la mútua d’accidents de treball mai es posarà en contacte amb el hosptial per fer-se càrrec de les despeses i traslladar-nos a un centre hospitalari de la mútua quan mèdicament sigui possible per continuar amb la recuperació.
5. Els tràmits que hàgim de seguir si tenim la cobertura d’una pòlissa d’assegurances d’accidents o cobertura mèdica particular, han de ser paral·lels a l’accident de treball no obstant això l’atenció mèdica sempre haurà de dur-la a terme la mútua d’accidents de treball.
6. Segons les circumstàncies exposades en els apartats anteriors, mai haurem d’acudir a un centre d’atenció primària del servei públic de salut perquè ens expedeixin la baixa per accident ja que ha de ser la mútua d’accidents de treball qui donarà la prestació econòmica i mèdica que precisem.
7. Finalment, hem de recordar als treballadors i les treballadores que si l’accident in itinere ocorregués en un trajecte que no és l’habitual o ens desviem del nostre trajecte, aquestes circumstàncies poden invalidar l’accident com “in itínere”.

És important recordar aquests tràmits perquè es reconegui l’accident com de treball, en primer lloc perquè el subsidi per accidents sigui el que correspon per accident, i en segon lloc, perquè aquests accidents constin en l’estadística de l’empresa per millor aplicació dels plans de mobilitat de l’empresa actuals i/o futurs.

Més informació:


Fitxa de prevenció 2015. Text en Castellà

Los comentarios están cerrados.