Drets de les persones amb consum de drogues en l’entorn laboral

DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Drets de les persones amb consum de drogues en l’entorn laboral.

EN QUÈ CONSISTEIX?

Promoure protocols i programes de detecció precoç dels factors de risc tant individuals com de l’ambient laboral orientats a tenir cura de la salut dels treballadors.

FINALITAT
•Objectiu general: oferir un marc d’actuació davant casos de persones en situació de consum de drogues en l’entorn laboral.
Objectius específics: dur a terme, en l’àmbit laboral i dins del marc de la normativa legal vigent, actuacions orientades a la detecció de persones en situació de risc o amb problemes per tal de garantir-ne un procés terapèutic individualitzat, amb les exigències de confidencialitat corresponents i amb l’objectiu últim de facilitar la normalització de la persona i, si escau, la seva reincorporació al medi laboral.

CAL TENIR PRESENT QUE:

El consum de drogues en l’entorn laboral pot ocasionar :
•En el treballador: pèrdua de la salut, deteriorament de les relacions, pèrdua de la feina i problemes familiars, legals i financers.
•En l’àmbit de l’empresa es relaciona de vegades amb accidents, absentisme i pèrdua de productivitat i representa enormes costos socials i econòmics per a la indústria i la comunitat.

PERSONES DESTINATÀRIES

Totes les persones estigui consumint drogues i l’àmbit laboral – empresa, institució…- en el que intercedeixi tal fet.

COM S’HI ACCEDEIX? I ON CAL ANAR A DEMANAR-HO?

CONDICIONS D’ACCÉS:

Que sigui treballadora assalariada o funcionària.
Que estigui consumin drogues en l’entorn laboral.

ON CAL ANAR A DEMANAR-HO ?

Empresa: Si aquesta compta amb un protocol, es pot activar un procediment de recomanacions per a la derivació de la persona treballadora als centres assistencials i el seguiment del caso pels representants legals d’aquests.

NORMATIVA:

– Art. 18.1 de la Constitució Espanyola
– Article 4.2. de l’Estatut dels Treballadors.
Llei Orgànica 1/82, de Protecció Civil de l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.
Llei General de Sanitat (Llei 14/1986, de 25 d’abril)
Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre)
Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)

PREGUNTES FREQÜENTS:

•Pot l’empresa obligar un treballador o treballadora a passar una prova de detecció de consum de drogues?

No. El dret a la intimitat i a la pròpia imatge reconegut en el Art. 18.1 de la Constitució Espanyola; la Llei Orgànica de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; el Art.4.2 de l’Estatut dels treballadors, la Llei de prevenció de riscos laborals i el Codi penal posen de manifest la prohibició de realitzar proves encobertes de detecció de consum de drogues a les persones treballadores.

•Quin ús pot fer l’empresa de la informació sobre els resultats de l’analítica d’un treballador o treballadora que ha acceptat fer-se la prova de detecció de consum de drogues?

Recordem que el reconeixement mèdic és un dret dels treballadors i un deure de l’empresari, mai a l’inrevés, i que aquest reconeixement no té perquè contemplar la prova de detecció de consum de drogues. En el cas que el treballador o treballadora hagi volgut posar en coneixement de l’empresa la seva condició de persona consumidora de drogues, l’empresa té el dret de tractar aquesta informació de forma absolutament confidencial.

ON ADREÇAR-SE PER MÉS INFORMACIÓ

Dins de la UGT:
•A la teva Unió o Federació.
igualtat@catalunya.ugtr.org / 93 3298273.
•Més informació de contacte a: www.ugt.cat

Administració pública de Catalunya:
Departament de Treball
Departament de Benestar Social i Família
Canal salut: Drogues

Fitxa: Drets de les persones amb consum de drogues en l’entor laboral. UGT de catalunya.arxiu pdf

Los comentarios están cerrados.