El pla és fruit de 5 mesos de negociació

La UGT ha participat en el III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 2020-2023 de l’Ajuntament de Barcelona

Històricament la UGT ha tingut i ha mantingut un compromís amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i entenem que els organismes públics han de ser els precursors dels canvis laborals i socials. Les situacions de desigualtat i les discriminacions entre dones i homes es donen en molts àmbits públics i privats on la negociació col·lectiva té un paper molt important.

Per això, companyes de la UGT de l’Ajuntament de Barcelona han estat actores en la negociació i signatura del III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 2020-2023 de l’Ajuntament de Barcelona.

 Aquest III Pla afecta les persones treballadores de l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i els ens instrumentals que estiguin adherits a l’Acord de  condicions de treball comunes del personal de l’Ajuntament de Barcelona.

Amb el nostre compromís de negociar mesures dirigides a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral, a evitar qualsevol tipus de discriminació i a eliminar les desigualtats entre dones i homes, som molt conscients de la nostra responsabilitat com a sindicat majoritari a l’Ajuntament de Barcelona. 

El III Pla és fruit de 5 mesos de negociació i a data de 4 de desembre s’ha formalitzat la signatura a la Comissió Paritària, òrgan format per 9 persones per part de la representació sindical i 9 persones per part de l’Administració.

A la UGT ens sentim orgullosos de la feina feta amb el resultat de mesures i accions concretes i pressupostades per implementar en els pròxims 4 anys, amb l’objectiu d’eliminar les desigualtats i les discriminacions indirectes que hem comprovat que pateixen les dones treballadores de l’Ajuntament de barcelona, on existeix una bretxa salarial de gènere del 15,89%.

En aquest pla d’igualtat s’incorporen, entre d’altres, mesures que afecten:

  • Difusió, activació i revisió de la part preventiva, del Protocol de prevenció i actuació contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
  • L’ordenació del temps de treball: entre altres, la millora de les condicions de la reducció de jornada per cura de fills de 0 a 1 any.
  • La valoració dels llocs de treball: reconeixement del valor del treball de les dones, establir llocs de treball en estructures feminitzades amb poca carrera vertical i plans de carrera horitzontals.
  • Garantir l’objectivitat, la transparència i la no discriminació per raó de sexe en els processos de selecció i promoció.
  • Formació i sensibilització en igualtat d’oportunitats i perspectiva de gènere.
  • Incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció dels riscos laborals i la vigilància de la salut.

La UGT reitera el seu compromís per una societat més justa i equitativa!