Companyes, companys,

Us adjuntem les  bases que regulen el Fons d’Acció Social (FAS),  publicat el 3 de juny del 2019 a la Gaseta municipal.

 TERMINI DE LA PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS

 

ANUNCI D’APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DEL FONS D’ACCIÓ SOCIAL CORRESPONENTS A L’ANY 2018.

 

El Gerent de Recursos Humans i Organització per delegació de l’Alcaldia de data 19 de juny de 2015 disposa:

Aprovar les bases que consten en el document annex, que han de regir la convocatòria de la concessió d’ajuts econòmics dels fons d’acció social corresponent a l’any 2018, dotada amb l’import de 350.000 €, amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona; CONVOCAR la concessió d’aquests ajuts d’acord amb aquestes bases; PUBLICAR aquest Decret i les bases a la Gaseta; iniciant-se el termini d’un mes per a la presentació de sol·licituds l’endemà de l’esmentada publicació.

Barcelona, 31 de maig de 2019. El gerent de Recursos Humans i Organització, Javier Pascual Gurpegui.

ANNEX

 

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DEL FONS D’ACCIÓ SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A L’ANY 2018

 1. Objecte

 

L’objecte d’aquestes bases és regular el contingut de la convocatòria, el procediment de tramitació i la resolució de la concessió d’ajuts del fons d’acció social previst per a l’any 2018 per al personal de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes autònoms i ens instrumentats adherits a l’Acord de condicions de treball dels empleats públics municipals.

 1. Programes d’ajut 

Per aquesta convocatòria de l’any 2018 s’ha establert un import màxim de 350.000€ amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i organismes autònoms i ens instrumentals adherits a l’esmentat Acord de condicions de treball, a distribuir en els programes següents:

 1. Ajut per pròtesis oculars
 2. Ajut per pròtesis auditives
 3. Ajut per pròtesis ortopèdiques
 4. Ajut per tractaments odontològics
 5. Ajut per intoleràncies alimentàries
 6. Ajut per Escola Bressol ( despeses de l’any 2018 )
 7. Ajut per a tractaments de trastorns específics de l’aprenentatge
 8. Ajut per a tractaments de trastorns de la comunicació
 9. Ajut per a tractaments de trastorns generalitzats del desenvolupament
 10. Ajut per tractaments sanitaris no coberts per la Seguretat

Aquests ajuts són incompatibles amb la percepció d’altres prestacions o indemnitzacions que ja cobreixin parcialment o total la despesa generada en aquests conceptes.

 1. Contingut i quantia dels programes d’ajut 
 • La finalitat dels ajuts és la de compensar part de les despeses que al personal sol·licitant li hagi ocasionat alguns del diferents conceptes inclosos en els programes objecte de la convocatòria.
 • En els casos en què es tingui dret a l’ajut/als ajuts sol·licitat/s de conformitat amb el que preveuen aquestes bases s’abonarà com a màxim el 100% de la factura o factures. En tot cas, s’estableix un import per percebre de 125 € per empleat/da pel conjunt de programes establerts a les bases, sempre tenint en compte que aquest import es pot incrementar de conformitat amb el que regula el punt 3.5 d’aquestes bases, així com disminuir de conformitat amb el que regula el punt 6.
 • En els casos en què l’import sufragat sigui inferior a la quantia de 125 € establerta al punt anterior es realitzarà només el pagament de l’import de la despesa efectivament realitzada i acreditada pel sol·licitant.
 • Els ajuts, quan correspongui, es gravaran amb l’impost sobre la renda de les persones físiques i cotitzaran a la seguretat

D’acord amb allò que estableix la Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques respecte al tractament fiscal de l’IRPF que han de tenir els ajuts concedits, no tenen retenció d’IRPF els ajuts per a:

 • Pròtesis oculars
 • Pròtesis auditives
 • Pròtesis ortopèdiques (exceptuant l’ajut per a adaptació funcional de l’entorn de la persona)
 • Pròtesis odontològiques
 • Tractaments específics d’aprenentatge, comunicació i generalitzats del desenvolupament
 • Tractaments sanitaris de psicologia, osteopatia i fisioteràpia

La resta d’ajuts sí que estan subjectes a retenció d’IRPF:

 • Ajut per a adaptació funcional de l’entorn de la persona
 • Ajut per intoleràncies
 • Ajut per escola
 • Tractaments sanitaris d’ homeopatia i tots els tractaments de recuperació d’especialitats reconegudes, recomanats per un metge col·legiat i que tinguin per objectiu millorar la salut de la
 • En el cas que es produeixi un romanent la Comissió del Fons d’Acció Social podrà acordar la redistribució d’aquesta quantia sota criteris de proporcionalitat a distribuir entre la totalitat de sol·licituds
 • En el cas que la quantia assignada al Fons d’Acció Social de l’any 2018 (350.000 €) no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds admeses, s’aplicarà un factor corrector als efectes de reduir la quantia inicial de 125 € prevista al punt 3.2 d’aquestes

Es podrà reduir l’import a percebre per empleat fins a exhaurir la totalitat de la quantia assignada al FAS de l’any 2018, per així incrementar el número de sol·licituds admeses.

 1. Comissió del Fons d’Acció Social 
 • La Comissió del Fons d’Acció Social està integrada per membres de la Comissió Paritària de seguiment de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona, que té també caràcter paritari i els seus membres són designats per l’Administració i per les organitzacions sindicals
 • La comissió actuarà d’acord als principis d’equitat, objectivitat i transparència en el desenvolupament de les seves funcions d’estudi i proposta de resolució de les sol·licituds presentades, alhora que els seus membres es troben sotmesos a guardar la màxima confidencialitat en la tramitació de les sol·licituds i en la protecció de les dades de caràcter personal d’acord amb la normativa
 • La Comissió del Fons d’Acció Social elaborarà la proposta de concessió d’ajuts a la vista de les comprovacions efectuades des de la Gerència de Recursos Humans i Organització, així com dels diferents conceptes d’ajut definits per cadascun d’aquests programes a l’apartat 6.2 d’aquestes bases, i tenint en compte: a) l’ import per empleat/da establert al punt 3.2 amb caràcter general per al fons d’acció social o l’import que resulti d’aplicar l’establert al punt 3.6 si s’escau i b) el nombre de sol·licituds

En cas de romanent s’articularia la proposta de concessió d’ajuts aplicant els criteris de redistribució d’acord amb allò previst al punt 3.5 de les bases.

 • A partir de la proposta de la Comissió del Fons d’Acció Social, la Gerència de Recursos Humans i Organització resoldrà les sol·licituds d’ajuts i en gestionarà l’aprovació i
 1. Subjectes causants, beneficiaris i requisits 
 • Són subjectes causants dels ajuts del fons d’acció social els/les empleats/des de l’Ajuntament de Barcelona o de l’àmbit personal d’aplicació de l’Acord de condicions de treball i els/les fills/es dels/de les esmentats/des empleats/des que haguessin nascut a partir de l’1 de gener de 1993, quan convisquin i estiguin a càrrec de l’empleat/ada.

Als efectes de beneficiari del FAS es considera que el/la fill/a, a partir dels 18 anys i fins els

25 anys, està a càrrec i depèn econòmicament de l’empleat/ada si els ingressos percebuts durant l’any coincident amb el FAS, no superen el 75% del Salari Mínim Interprofessional de l’any del FAS ( 551,93 €/mes per l’any 2018 )

Els/les empleats/des sol·licitants han de tenir la condició de personal de l’Ajuntament de Barcelona o de l’àmbit personal d’aplicació de l’Acord de condicions de treball, han d’haver estat en servei actiu, durant l’any 2018, un mínim de sis mesos a l’Ajuntament o als seus organismes autònoms i altres ens instrumentals adherits a l’Acord i estar en servei actiu durant el termini de presentació de sol·licituds. Els que reuneixen els requisits anteriors i en

aquest període hagin estat en servei actiu més de sis mesos i menys d’un any tindran dret a rebre el 50% de les percepcions.

També tenen dret als ajuts objecte de la convocatòria el personal que es trobi en situació d’excedència voluntària per tenir cura de fill/a, excepte l’ajut a escola bressol, i per cura de familiar, o en situació d’excedència per violència de gènere en el mateix període.

5.2. En el cas que ambdós progenitors prestin serveis a l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms o ens instrumentals adherits a l’Acord de condicions i formin part de la mateixa unitat familiar, només un d’ells podrà demanar l’ajut per a una mateixa despesa i subjecte causant.

No obstant això, en els procediments de concessió d’ajuts per despeses de fill/a en els quals ambdós progenitors treballin a l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms o ens instrumentals adherits a l’Acord de condicions i que, sense formar part de la mateixa unitat familiar, ambdós demanen l’ajut per a una mateixa modalitat i causant –fill o filla-, l’ajut es distribuirà en parts iguals.

 • En el cas de defunció de l’empleat/ada públic, podran instar la sol·licitud en nom del propi empleat els seus familiars i altres persones legitimades, sempre que en el moment de la  seva mort el causant complís els requisits que estableix la base general 5.1 i els específics de l’ajut

En cas de concurrència de peticions de diferents beneficiaris, l’ajut s’adjudicarà tenint en compte els criteris de prelació següents:

Primer: Fills o filles de l’empleat públic.

Segon: Cònjuge vidu o vídua o parella de fet supervivent, o representant legal dels orfes menors de 18 anys i, en els casos de separació legal, divorci o declaració de nul·litat del matrimoni, el cònjuge separat o l’ex cònjuge, si no ha contret posterior núpcies i si, per sentència judicial ferma, té atribuïda la tutela dels fills menors o incapacitats, o s’ha condemnat el causant al pagament de pensió alimentària.

Tercer: Altres persones que convisquin amb el causant i a càrrec seu, s’entén que viuen a càrrec seu els que percebin ingressos inferiors al doble del salari mínim interprofessional.

En cas de concurrència de beneficiaris del mateix grau de parentiu, es distribuirà l’ajut en parts iguals; si concorren parents de grau diferent, és preferent el més pròxim al més llunyà.

 • Totes les referències fetes a fills o filles en aquestes bases, s’entenen fetes tant als biològics com als adoptats o en règim d’acolliment o tutela o fills/es no comuns de noves parelles.
 1. Programa d’ajuts 

6.1. L’objecte d’aquest programa és compensar, en part, les despeses personals generades per pròtesis oculars, auditives, d’ortopèdia, per la realització de tractaments odontològics, ajut per malaltia celíaca, ajut per escola bressol i l’ajut per a tractaments de trastorns específics de l’aprenentatge, tractaments de trastorns de la comunicació, trastorns

generalitzats del desenvolupament i ajuts per tractaments sanitaris no coberts per la seguretat social, sempre que aquestes despeses no estiguin cobertes totalment o parcial pel sistema de la Seguretat Social, de l’ICASS o algun altre organisme o sistema mutualista de caràcter públic.

Els conceptes d’ajut que integren aquest programa són els següents:

6.2.1 Ajut pròtesis oculars

 • Ulleres monofocals (muntura i vidres).
 • Renovació de vidres monofocals
 • Lents de contacte
 • Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres)
 • Renovació de vidres progressius o bifocals
 • Reducció de diòptries (miopia, hipermetropia i astigmatisme)
 • Ulleres de sol graduades
 • Intervencions quirúrgiques d’extracció de
 • Intervenció quirúrgica glaucoma, estrabisme i presbícia.
 • Ulleres
 • Renovació de vidres
 • Ajut per pròtesis auditives
 • Audiòfon
 • Taps ortopèdics
 • Ajut Pròtesis ortopèdiques
 • Plantilles ortopèdiques i suports
 • Calçat corrector (amb o sense plantilla)
 • Talons silicona
 • Ortesis
 • Cadira de rodes
 • Crosses
 • Fèrules ortopèdiques
 • Adaptacions funcionals de l’entorn de la persona ( adaptació del vehicle i adaptació de l’habitatge habitual en ocasió de situacions de disminució).
 • Ajut per Tractaments odontològics
 • Pròtesis dentals completes
 • Dentadura superior o inferior
 • Implants osteointegrats
 • Tractaments de gingivitis
 • Peces soltes
 • Peces esquelètiques
 • Corones
 • Fundes
 • Empastaments
 • Endodòncies
 • Ortodòncia
 • Ponts
 • Tractament periodontal
 • Fèrula de descàrrega
 • Neteja bucal
 • Fluoritzacions
 • Radiografia ortopantomografia
 • Cirurgia maxil·lofacial
 • Ajut per intoleràncies alimentàries
 • Ajut per Escola Bressol de l’any 2018
 1. L’objecte d’aquest programa és compensar en part les despeses generades per l’assistència de fills o filles de les persones que prestin serveis a l’Ajuntament de Barcelona, als seus organismes autònoms i als ens instrumentals adherits a l’Acord de condicions de treball, majors de 16 setmanes, en el primer cicle d’educació infantil (cicle llar d’infants P-0, P-1,i P-2) en escoles bressol públiques o
 2. Els sol·licitants hauran de reunir el requisit de tenir al seu càrrec un fill o filla dins el límit d’edat establert a l’apartat anterior i d’acord amb el punt 5.4 d’aquestes bases. I a més per percebre aquest ajut per escoles bressol no hauran d’haver percebut cap ajuda pel mateix concepte. Com per exemple, la deducció fiscal que reben les mares treballadores per portar els seus fills/es a l’escola

Aquells progenitors dels quals la mare no treballi podran sol·licitar aquest ajut

 1. Queda expressament exclosa la prestació econòmica en cas d’assistència a
 1. Queden exclòs d’aquest ajut els empleats que hagi demanat l’excedència voluntària per tenir cura de fill o filla pel qual demanen l’ajut.
 • Ajut per a tractaments de trastorns específics de l’aprenentatge
 • Disfuncions motrius: dispràxies
 • Trastorns del coneixement: disgnòsies
 • Trastorns del llenguatge: dislèxia, disfàsia, dislàlia, disgrafia i ecolàlia (tractaments logopèdics)
 • Trastorns de les habilitats mecàniques: discalcúlia
 • Dèficit d’atenció, amb o sense hiperactivitat (TDA i TDAH).
 • Superdotació intel·lectual o alta capacitat intel·lectual
 • Ajut per a tractaments de trastorns de la comunicació
 • Trastorn del llenguatge
 • Trastorn mixt del llenguatge receptiu-expressiu
 • Trastorn fonològic
 • Disfèmia, espasmofemia o difluència en la parla
 • Ajut per a tractaments de trastorns generalitzats del desenvolupament
 • Trastorn de l’espectre autista ( inclou Asperger )
 • Síndrome de Rett
 • Trastorn desintegratiu de la infància
 • Ajut per a tractaments sanitaris no coberts per la Seguretat Social, sempre que siguin realitzats per personal col·legiat de l’especialitat o per prescripció facultativa :
 • Psicologia
 • Homeopatia
 • Osteopatia
 • Fisioteràpia
 • Tots els tractaments de recuperació d’especialitats reconegudes, recomanats per un metge col·legiat i que tinguin per objectiu millorar la salut de la
 • Vacunes no incloses en el Pla de vacunacions del Servei Públic de Salut i recomanades per un metge/ssa
 1. Criteris de valoració de les sol·licituds presentades 
 • La quantitat assignada al Fons d’Acció Social per aquest any 2018, 350.000€, es distribuirà entre els/les sol·licitants admesos. Si a causa del nombre d’aquests no hi hagués possibilitat de concedir tots els ajuts sol·licitats, l’adjudicació de l’ajut es farà tenint en compte els ingressos bruts per a l’any 2018 de l’empleat/ada, donant preferència als/a les empleats/des amb menors ingressos i, per tant, d’acord amb una relació de les sol·licituds presentades i admeses, ordenada de menor a major quantia d’ingressos. A l’efecte, es tindrà en consideració la quantitat que aparegui com a rendiments bruts del treball del certificat de retencions de l’any 2018 de l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i ens instrumentals adherits a l’acord.
 • En cas d’empat es tindrà en compte l’antiguitat reconeguda com a serveis prestats a l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i ens instrumentals adherits a l’acord dels sol·licitants de major a menor
 1. Sol·licituds i termini de presentació 
 • Les persones interessades hauran de presentar via telemàtica una única sol·licitud de conformitat amb el model oficial que es trobarà disponible a Ia Intranet Municipal a l’inici del termini de presentació de les sol·licituds establert en el punt 8.3. En el moment de la presentació via telemàtica s’adjuntarà escanejada la totalitat de la documentació original preceptiva per a cada tipus d’ajut.
 • El personal dels organismes i ens instrumentals de l’àmbit d’aplicació que no disposen d’accés a la Intranet Municipal podran recollir el model oficial de sol·licitud a les respectives oficines de personal dels organismes i ens instrumentals de l’àmbit d’aplicació. Les sol·licituds en suport paper es presentaran amb la documentació fotocopiada i compulsada en els respectius

També es poden presentar per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions.

 • El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en la Gaseta Municipal. Les sol·licituds s’han de presentar dins d’aquest termini acompanyades de la documentació exigida en les
 • El personal que opti als ajuts és responsable de la veracitat de les causes i de les dades al·legades i, en tot cas, la detecció de qualsevol deformació dels fets, ocultació o falsedat de les dades consignades a la sol·licitud o en la documentació tindrà els efectes establerts a l’article 38 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de
 • La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les bases reguladores, així com l’autorització a la Comissió del Fons d’Acció Social que ha de valorar i proposar la resolució dels ajuts, a fer les comprovacions oportunes respecte de la documentació justificativa aportada pel sol·licitant en qualsevol moment de tramitació del procés.

Està prohibida la utilització de l’identificador d’usuari i contrasenya d’una altra persona. Igualment, la persona titular no revelarà les seves dades d’identificador d’usuari i contrasenya.

 • Les persones interessades que tinguin problemes d’accés a l’aplicació telemàtica es posaran en contactar amb l’Oficina d’Atenció al Personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització, per telèfon 934027770 o per correu electrònic: oap@bcn.cat i l’Oficina determinarà de quina manera s’haurà de tramitar la sol·licitud (telemàticament o presencialment a les OAC)
 1. Documentació 
 • Les sol·licituds han d’anar acompanyades dels documents preceptius establerts en l’annex de documentació de les
 • No s’acceptarà cap documentació que no correspongui amb l’ajut o ajuts sol·licitats, ni tampoc aquella documentació que no figuri en cap dels idiomes oficialment reconeguts a
 • No s’acceptarà cap factura si els imports no estan expressats en
 • Les factures i els documents amb esmenes o modificats manualment no tenen cap tipus de
 • L’Administració, a sol·licitud de la Comissió, podrà demanar en qualsevol moment documentació complementària relativa als ajuts sol·licitats, sense perjudici del que disposa

l’article 28.3 de la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions..

 • L’incompliment del que estableixen les bases generals i els requisits establerts a la convocatòria de cada modalitat d’ajut implicarà l’exclusió del sol·licitant i la consegüent denegació de l’ajut.
 1. Resultats provisionals del personal admès i exclòs a la convocatòria i proposta d’imports dels ajuts pels diferents conceptes i 
 • En el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, la Comissió del Fons d’Acció Social aprovarà i farà públics els resultats provisionals del personal admès i exclòs en la convocatòria, amb indicació de la causa d’exclusió. De l’esmentada llista, que també incorporarà la proposta d’imports dels ajuts, se’n donarà publicitat en els taulers d’anuncis i a la

Les persones interessades podran formular reclamació i esmenar, si escau, els defectes causants de l’exclusió provisional, en el termini de 15 dies naturals, a partir de l’endemà de l’exposició dels resultats provisionals.

 1. Resolució de la convocatòria i notificació 
 • Finalitzat el període de reclamacions i dins el termini màxim d’un mes, la Comissió del Fons d’Acció Social elevarà a l’òrgan competent per resoldre la proposta de concessió d’ajuts i aquest òrgan resoldrà l’esmentada convocatòria i aprovarà els resultats definitius del personal admès i exclòs a la convocatòria i de concessió o denegació d’ajuts del Fons d’Acció Social. La resolució detallarà els imports concedits per a cada tipus d’ajut i quan sigui el cas el motiu de la denegació. D’aquesta resolució se’n donarà publicitat en els taulers d’anuncis, a la Gaseta Municipal i a la intranet, amb expressió dels recursos o reclamacions que
 1. Consentiment al tractament de dades personals 

D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de gestionar la vostra participació en el procediment de tramitació i resolució de la concessió d’ajuts del fons d’acció social corresponent a aquesta convocatòria (tractament 0316 – Gestió d’ajuts). Tret d’obligació legal les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir i exercir els altres drets sobre les vostres dades. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a

http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

ANNEX DE DOCUMENTACIÓ

 I.- Documentació comú per a tots els programes d’ajut.

El personal haurà de presentar la factura de l’any 2018 i/o rebut desglossat de la despesa efectuada. Les factures hauran de complir els requisits següents:

 1. Núm. de Factura
 2. Data d’expedició
 3. Raó Social i segell de l’emissor i nom del receptor
 4. NIF de l’emissor
 5. Domicili de l’emissor
 6. Descripció del concepte d’ajut
 7. Import de la despesa
 8. Data de prestació del servei (si és diferent a l’expedició)

En el cas de tractaments d’odontologia, psicologia, homeopatia, osteopatia, fisioteràpia, o tractaments de recuperació serà necessari el número de col·legiat/a del professional corresponent.

En el cas de les vacunes no incloses en el Pla de vacunacions del Servei Públic de Salut serà necessari aportar el document amb la recomanació del metge/ssa pediatre.

II.- Per ajuts per fills/es: S’adjuntarà la documentació establerta al punt I d’aquest ANNEX i còpia complerta del llibre de família o la decisió administrativa o judicial d’acolliment o tutela, o certificat de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, si escau. En el cas que els fills/es hagin nascut entre l’any 1993 i el 2000 caldrà aportar el certificat de convivència, l’informe de vida laboral del fill/a i certificat d’ingressos durant l’any 2018, si s’escau.

Els treballadors/es que no aportin el llibre de família entenent que ja l’han presentat a l’Administració, hauran d’indicar on i quan el van presentar (dia/ organisme) i adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al personal indicant aquestes dades.

III.- Documentació de l’ajut per a les sol·licituds del programa per a llars d’infants de l’any 2018 : en el cas de l’ajut per Escola Bressol es substitueix la factura indicada en el punt I de l’Annex de documentació pel rebut normalitzat o certificat del centre, que acreditin la raó social, el NIF, el nivell d’escolarització, els mesos d’escolarització i la quantitat abonada.

Els/Les progenitors/es que sol·licitin aquest ajut, hauran d’acreditar mitjançant qualsevol document oficial que l’altre progenitor/a no ha treballat durant l’any 2018.

IV.- Documentació de l’ajut per intoleràncies alimentàries: es substitueix la factura indicada al punt I de l’Annex de documentació pel certificat o informe mèdic que certifiqui que es pateix la malaltia, i data en que es va detectar. L’import a percebre en aquest concepte serà el màxim que s’estableixi per persona.

LA UGT US ANIMA A PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA, US SEGUIREM INFORMANT.