Spread the love

MANIFESTACIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE
PENSIONS. BARCELONA, 14 D’ABRIL, 11 H. PLAÇA
URQUINAONA
MANIFEST PER LA DEFENSA DE LES PENSIONS PÚBLIQUES I DIGNES
Aquests últims mesos estem assistint al clam creixent i majoritari de les persones
pensionistes al nostre país, que reclamen una revaloració de les pensions d’acord amb el
cost de la vida, així com un sistema que garanteixi unes pensions dignes presents i futures.
Les organitzacions signants, que representem 6.500 associacions de gent gran i 4.700.000
associats, subscrivim aquest manifest per mostrar el nostre ferm compromís amb el seguit
de punts que s’esmenten a continuació.
1. DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS
La pensió pública és un dret. Així ho reconeix la Constitució en l’article 50: “Els poders
públics han de garantir, mitjançant pensions adequades i periòdicament actualitzades, la
suficiència econòmica als ciutadans i ciutadanes durant la tercera edat.”
L’Estat ha de vetllar pels drets de la ciutadania, especialment pels de les persones més
vulnerables.
Els drets es garanteixen des de l’àmbit públic, ja que és el que tota la ciutadania sostenim
amb la nostra contribució. Derivar aquest dret al sector privat suposa que deixi de ser un
dret de totes les persones.
2. REVALORACIÓ DE LES PENSIONS SEGONS L’IPC
Garantir la suficiència econòmica dels pensionistes, com estableix la Constitució, requereix
assegurar la revaloració real de les pensions, prenent com a referència l’IPC, i proveir els
recursos necessaris per a la sostenibilitat del sistema i la suficiència de les seves prestacions.
Garantir la suficiència econòmica de les pensions implica necessàriament la substitució de
l’índex de revaloració de pensions actual —el concís “quart punt”— per una fórmula de
revaloració que garanteixi el manteniment del poder adquisitiu de les pensions actuals i
futures.
3. DEROGACIÓ DEL FACTOR DE SOSTENIBILITAT ACTUAL I SUBSTITUCIÓ DE L’IRP
Aquest factor de sostenibilitat, regulat en la reforma del 2013, vincula de manera obligatòria
l’evolució de l’esperança de vida a la quantia de les pensions, de manera que conduirà a una
rebaixa de les pensions presents i futures.
És imprescindible, així mateix, que s’incrementin les pensions mínimes i les pensions no
contributives i SOVI fins a aconseguir quanties suficients i adequades en cada cas, per
garantir un nivell de vida digne i adequat a totes les persones pensionistes del nostre país.
D’altra banda, cal també elevar al 60% la base de càlcul per a les pensions de viduïtat i
complir, així, el que es va aprovar el 2011 (Llei 27/2011).
4. UN PACTE D’ESTAT QUE GARANTEIXI LES PENSIONS PÚBLIQUES
Exigim un pacte d’estat subscrit per tots els partits polítics de l’arc parlamentari i amb la
participació de tots els actors socials, que garanteixi un sistema de pensions dignes, fiable i
durador, i que es marqui com a objectiu comú la sostenibilitat i la suficiència de les pensions
actuals i futures, amb el tràmit corresponent en la Comissió del Pacte de Toledo.
Som conscients que el sistema de Seguretat Social s’articula sobre el principi de solidaritat
més ampli entre generacions i entre territoris, i en som ferms defensors. Exigim, un treball
digne i amb drets, i uns salaris suficients, com garanteix l’article 35 de la Constitució
espanyola, que facin possible el sosteniment no només del sistema públic de pensions, sinó
també del conjunt de l’estat del benestar. Nosaltres, la gent pensionista, volem defensar no
només el nostre present, sinó també el futur dels nostres fills i filles i dels nostres nets i
netes.
Per tot això, les organitzacions de gent gran signants d’aquest manifest fem una crida
pública a secundar les mobilitzacions generals convocades en defensa del sistema públic de
pensions el proper mes d’abril i les que siguin necessàries fins a aconseguir els objectius
assenyalats.
Barcelona, 22 de març de 2018
Signants:
UNIÓ DEMOCRÀTICA DE PENSIONISTES D’ESPANYA (UDP)
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DEL PRINCIPAT D’ASTÚRIES (FAMPA)
CONSELL ARAGONÈS DE LA GENT GRAN (COAPEMA)
GENT GRAN DE TELEFÒNICA
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA (FATEC)
CONFEDERACIÓ ESPANYOLA D’ORGANITZACIONS DE GENT GRAN (CEOMA)
M. CRUZ MARISCAL, membre del Consell Andalús de la Gent Gran
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE CULTURA I OCI DE LA GENT GRAN (FACOM)
FEDERACIÓ ESTATAL DE JUBILATS I PENSIONISTES DE CCOO
UNIÓ ESTATAL DE JUBILATS I PENSIONISTES D’UGT
FEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS DE GENT GRAN D’ANDALUSIA (FOAM)
CONSELL REGIONAL DE GENT GRAN D’EXTREMADURA
COORDINADORA NACIONAL DE JUBILATS I PENSIONISTES DE CATALUNYA